CAC in CACIB ROGLA 2021

ZADNJI ROK PRIJAVE / ENTRY DEADLINE : 21.06.2021

PRIJAVE: Prosimo, da prijavnico izpolnite čitljivo in v celoti. Obvezno ji priložite: fotokopijo rodovnika, fotokopijo FCI potrdila o opravljenem izpitu za delo, če psa prijavljate v razred 6, fotokopijo državnega ali mednarodnega prvaštva, če psa prijavljate v razred 7 in fotokopijo potrdila o plačani prijavnini za psa. Organizator lahko psa prerazporedi v pravilni razred. Pred razstavo prejme razstavljavec potrditev prijave. To potrdilo je hkrati tudi vstopnica za eno osebo na prijavljenega psa.

POMEMBNA OPOZORILA: Razstavljajo se lahko le psi z rodovnikom, ki ga priznava FCI. Razstavljavci morajo imeti na razstavi s seboj originalni rodovnik psa. Razstave se ne smejo udeležiti bolni psi. Med razstavo morajo biti vsi psi na vrvici, ostri psi pa morajo nositi nagobčnik. Lastnik psa je odgovoren za škodo, ki jo povzroči njegov pes. Razstavljavec mora priti pravočasno v svoj ocenjevalni krog, po vrstnem redu, ki je določen v katalogu. S prijavo na razstavo razstavljavci priznavajo pravila Kinološke zveze Slovenije o prireditvah. Organizator si pridržuje pravico zamenjave sodnikov. Obveza plačila prijavnine obstoji ne glede na to, ali je bil pes dejansko pripeljan na razstavo ali ne. Pritožbe razstavljavcev se obravnavajo samo v času razstave.

VETERINARSKA DOLOČILA: Razstavljavci morajo imeti za pse na razstavi veljavno potrdilo o cepljenju prosti steklini.

ENTRY: The entry form must be filled in correctly and legible. A photocopy of the pedigree, receipt of payment, a photocopy of champion certificate for champion class and a photocopy of working certificate for working class must be enclosed. The exhibitors will receive the confirmation of registration at least 7 days before the show. This is also an entrance ticket for one person per dog.

IMPORTANT NOTICE: Only the dogs with the FCI recognised pedigree may be shown. The original pedigree is to be available at the show. Sick dogs can not take part at the show. All dogs should be kept on leash at all times and muzzled if aggressive. The exhibitor is liable for any damages caused by his/her dog(s) at the show. The exhibitor is liable for the presentation of his/her dog(s) by the catalogue numbers in the ring in due time. By signing the registration form, exhibitors accept to conform to the Cynological Association of Slovenia Bylaws on Exhibiting. The organizer reserves the right to substitute the judges. The registration fee is to be settled regardless whether the registered dog is shown or not. Exhibitor’s complaints will be dealt with at show only.

VETERINARY REGULATIONS: Dog presented on show must have a valid vaccination against Rabies. Please, bring the valid vaccination certificate.

OBVESTILO O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV: Razstavljalec soglaša, da organizator obdeluje in uporablja zbrane osebne podatke za namene v zvezi z razstavami in da te podatke ter slikovni material o razstavi javno objavi.

PERSONAL DATA PROTECTION NOTICE: The exhibitor agrees that the show organizer processes and uses the collected personal data for the dog shows purposes and allows publishing of these data as well as of the show

Sklep KSV 8/11-2016 (popravljen s sklepom UO KZS 3/18-2016): Na razstavah je prepovedano razstavljanje kupiranih psov vseh pasem skotenih po 1.1.2015, razen za pse samo s kupiranimi repi ob predložitvi veterinarskega potrdila. Razstavljavec je dolžan veterinarsko potrdilo predložiti ob prijavi na razstavo in sodniku fizično v razstavnem krogu.

GDPR

Podatki se zbirajo v evidenci spletne prijave in programa razstavnik, ki je namenjen za sestavljanje kataloga razstavljavcev za potrebe državne in mednarodne razstave psov vseh pasem, CAC Rogla in CACIB Rogla, v organizaciji Športno kinološkega društva Rogla in Kinološkega društva Triglav Mali Bakovci, na podlagi osebne privolitve razstavljavcev oz. osebe, ki je posredovala podatke v spletno prijavo. Namen zbiranja podatkov je izdelovanje kataloga in s tem seznama razstavljavcev za potrebe državne in mednarodne razstave psov vseh pasem CAC Rogla in CACIB Rogla, obveščanje razstavljavcev o aktualnih informacijah v zvezi državne in mednarodne razstave CAC Rogla in CACIB Rogla, vodenje evidence razstavljavcev v računalniškem programu Razstavnik, ter vodenje izdanih računov razstavljalcem državne in mednarodne razstave psov vseh pasem CAC Rogla in CACIB Rogla. Dovoljujem Športno kinološkemu društvu Rogla in Kinološkemu društvu Triglav Mali Bakovci, da hrani, obdeluje in uporablja moje osebne podatke za potrebe opravljanja svoje dejavnosti v skladu s Splošno EU Uredbo General Data Protection Regulation (GDPR) – 2016/679, z ZDru-1-UPB2 in na podlagi druge področne nacionalne splošno veljavne zakonodaje, ki ureja delovanje društva. Seznanjen(a) sem, da Športno kinološko društvo Rogla in Kinološko društvo Triglav Mali Bakovci, varuje moje osebne podatke v skladu s Statutom društva in Pravilnikom o varovanju osebnih podatkov. S klikom na gumb POTRDI dovoljujem obdelavo zgornjih osebnih podatkov v evidenci spletne prijave in evidenci programa Razstavnik, ter objavi v katalogu državne in mednarodne razstave CAC Rogla in CACIB Rogla, ter obveščanju preko elektronskih medijev o aktualnih zadevah v zvezi državne in mednarodne razstave CAC Rogla in CACIB Rogla. Izjavljam in potrjujem, da sem seznanjen(a) s pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo name v skladu z določbami Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1). Izjavljam tudi, da sem navedene osebne podatke upravljavcu osebnih podatkov posredoval(a) prostovoljno.

GDPR

The data is collected in the register of the online application and the exhibition program, which is intended for the compilation of the catalog of exhibitors for the needs of the state and international dog show of all breeds, CAC  Rogla and CACIB Rogla, organized by the Rogla Sports Kennel Society and Kennel Society Triglav Mali Bakovci, on the basis of the personal consent of the exhibitors. the person who provided the information in the online application. The purpose of the collection of data is to produce a catalog and with this list of exhibitors for the needs of the state and international dog show of all breeds of CAC Rogla and CACIB Rogla, informing exhibitors of current information regarding the state and international exhibition CAC Rogla and CACIB Rogla, keeping records of exhibitors in the computer program Razstavnik and keeping invoices issued to exhibitors of the state and international exhibition dogs of all breeds CAC Rogla and CACIB Rogla. I allow the Rogla Sports Kennel Society and Kennel Society Triglav Mali Bakovci to store, process and use my personal data for the purpose of performing its activities in accordance with the General EU Regulation of the General Data Protection Regulation (GDPR) – 2016/679, with ZDru-1-UPB2 and on the basis of another regional generally applicable legislation governing the functioning of the Society. I am aware that the Rogla Sports Kennel Society and Kennel Society Triglav Mali Bakovci protects my personal data in accordance with the Articles of Association and the Rules on the Protection of Personal Data. By clicking on the button SUBMIT I authorize the processing of the above personal data in the online registration record and the record of the program Razstavnik, and publish it in the catalog of the state and international exhibition CAC Rogla and CACIB Rogla, and informing via electronic media about current issues concerning the state and international exhibition CAC  Rogla and CACIB Rogla. I hereby declare and certify that I am acquainted with the right to inspect, copy, edit, update, correct, block and delete personal data in accordance with the provisions of the Personal Data Protection Act (ZVOP-1-UPB1). I also declare that I have provided personal data to the data controller (s) on a voluntary basis.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja