CACIB ROGLA 2019

SPECIALNA KLUBSKA RAZSTAVA ŠNAVCERJEV IN PINČEV
ISPU CERTIFIKAT, 29.6.2019 ob 16.00 URI

SCHNAUZER AND PINSCHER SPECIAL CLUB SHOW
ISPU CERTIFICATE, 29.6.2019 AT 4.00 PMPDF PRIJAVNICA - PDF ENTRY FORM

SPLETNA PRIJAVA-ONLINE ENTRY FORM


 1.  


 2. GDPR

  Podatki se zbirajo v evidenci spletne prijave in programa razstavnik, ki je namenjen za sestavljanje kataloga razstavljavcev za potrebe Specialne razstave Kluba ljubiteljev šnavcerjev in pinčev Slovenije, v času mednarodne razstave psov vseh pasem, CACIB Rogla I, v organizaciji Kluba ljubiteljev šnavcerjev in pinčev Slovenije, na podlagi osebne privolitve razstavljavcev oz. osebe, ki je posredovala podatke v spletno prijavo.

  Namen zbiranja podatkov je izdelovanje kataloga in s tem seznama razstavljavcev za potrebe specialne razstave Kluba ljubiteljev šnavcerjev in pinčev Slovenije ( v nadaljevanju KLSPS ), v času mednarodne razstave psov vseh pasem CACIB Rogla I, obveščanje razstavljavcev o aktualnih informacijah v zvezi specialne razstave KLSPS v času mednarodne razstave CACIB Rogla I, vodenje evidence razstavljavcev v računalniškem programu Razstavnik, ter vodenje izdanih računov razstavljavcem specialne razstave KLSPS v času mednarodne razstave psov vseh pasem CACIB Rogla I.

  Dovoljujem Klubu ljubiteljev šnavcerjev in pinčev Slovenije, da hrani, obdeluje in uporablja moje osebne podatke za potrebe opravljanja svoje dejavnosti v skladu s Splošno EU Uredbo General Data Protection Regulation (GDPR) - 2016/679, z ZDru-1-UPB2 in na podlagi druge področne nacionalne splošno veljavne zakonodaje, ki ureja delovanje društva.

  Seznanjen(a) sem, da Klub ljubiteljev šnavcerjev in pinčev Slovenije, varuje moje osebne podatke v skladu s Statutom društva in Pravilnikom o varovanju osebnih podatkov.

  S klikom na gumb POTRDI dovoljujem obdelavo zgornjih osebnih podatkov v evidenci spletne prijave in evidenci programa Razstavnik, ter objavi podatkov specialne razstave v katalogu mednarodne razstave CACIB Rogla I, ter obveščanju preko elektronskih medijev o aktualnih zadevah v zvezi specialne razstave KLSPS v času mednarodne razstave CACIB Rogla I.

  Izjavljam in potrjujem, da sem seznanjen(a) s pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo name v skladu z določbami Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1).

  Izjavljam tudi, da sem navedene osebne podatke upravljavcu osebnih podatkov posredoval(a) prostovoljno.
  The data are collected in the register of the online application and the exhibition program, which is intended for the preparation of the catalog of exhibitors for the needs of the Special exhibition of the Club of lovers of blue-breeders and pins from Slovenia, during the international exhibition of dogs of all breeds, CACIB Rogla I, organized by the Club of lovers of blue- on the basis of the personal consent of the exhibitors or the person who provided the information in the online application.

  The purpose of data collection is to produce a catalog and this list of exhibitors for the needs of the special exhibition of the Club of ljubiteljev šnavcerjev in pinčev Slovenije (hereinafter KLSPS), during the international exhibition of dogs of all breeds CACIB Rogla I, informing the exhibitors of the current information regarding the special exhibition KLSPS the international exhibition CACIB Rogla I, the record keeping of the exhibitors in the computer program Razstavnik, and the management of issued invoices to the exhibitors of the special exhibition KLSPS during the international exhibition of dogs of all breeds of CACIB Rogla I.

  I allow the Club of lovers of blue-and-black and pinkers of Slovenia to store, process and use my personal data for the purpose of carrying out their activities in accordance with the General EU Regulation of the General Data Protection Regulation (GDPR) - 2016/679, with ZDru-1-UPB2 and on the basis of other sectoral national generally applicable legislation governing the functioning of the Society.

  I am aware that the Club of Liners and Pinscher of Slovenia lovers protects my personal data in accordance with the Statute of the Society and the Rules on the Protection of Personal Data.

  By clicking the button SUBMIT, I authorize the processing of the above personal data in the online application record and the record of the program Razstavnik, and publish the data of a special exhibition in the catalog of the international exhibition CACIB Rogla I, and informing via electronic media about topical issues related to the special exhibition KLSPS during the international exhibition CACIB Rogla I.

  I hereby declare and certify that I am acquainted with the right to inspect, copy, edit, update, correct, block and delete personal data in accordance with the provisions of the Personal Data Protection Act (ZVOP-1-UPB1).

  I also declare that I have provided personal data to the data controller (s) on a voluntary basis.
 3.